• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06

Algemene Voorwaarden Lead Force

Artikel 1.   Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lead Force, gevestigd te Oudenbosch, verzorgde trainingen, en treden in plaats van alle ter zake daarvan eerder gemaakte of andere afspraken.

Artikel 2.   Aanmelding trainingen
U kunt zich schriftelijk (per post, fax of e-mail) aanmelden voor onze trainingen, eventueel nadat er telefonisch overeenstemming is bereikt over de te volgen training(en), de datum en de trainingsplaats. Met uw schriftelijke aanmelding verklaart u bekend en akkoord te zijn met de algemene cursusvoorwaarden. Bij uw schriftelijke aanmelding dient u te vermelden de naam of namen van de deelnemer(s). Indien wordt afgeweken van de bovenstaande procedure behoudt Lead Force zich het recht voor om uw aanmelding te laten vervallen. U ontvangt van uw aanmelding een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 3.   Trainingsduur en -plaats
De trainingsduur is steeds aangegeven in de betreffende trainingsbeschrijving. Tenzij anders is overeengekomen worden de trainingen verzorgd op de standaardlocatie bij Lead Force,Rivierelaan 1, 4731 CS Oudenbosch. In overleg worden de trainingen ook verzorgd bij derden. Het aangeven van een andere locatie is slechts een voorkeur, waaraan geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Artikel 4.   Voorkennis
Indien er aanwijzingen bestaan dat een deelnemer niet in een training past waarvoor is ingeschreven, zal Lead Force contact opnemen met de inschrijver en eventueel andere trainingen aanbevelen.

Artikel 5.   Annulering/verplaatsing
Annulering en/of verplaatsing van aanmeldingen dient uitsluitend schriftelijk te geschieden met vermelding van de te verplaatsen of te annuleren aanmelding. Wanneer een annulering en/of verplaatsing twee weken of langer voor de aanvang van de desbetreffende training wordt doorgegeven, wordt bij annulering/ verplaatsing van de training het volledige bedrag van de training gerestitueerd. Annulering binnen twee weken voor aanvang van de training of tijdens de training verplicht tot volledige betaling van het lesgeld. Bij verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de training is eveneens het volledige lesgeld verplicht, maar wordt een korting verleend van 50% op de training waarnaar verplaatst wordt. Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing. Deelnemers kunnen voor aanvang van de training worden vervangen, doch niet gedurende een éénmaal aangevangen training. Lead Force behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een training deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data. Bij annulering door Lead Force wordt het volledige lesgeld gerestitueerd.

Artikel 6.   Wijzigingen
Lead Force behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in trainingsinhoud,  data, -plaats en eventuele andere specificaties van de training aan te brengen. Lead Force is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver voortkomende kosten en eventuele (gevolg)schade.

Artikel 7.  Trainingstijd, melding en verzorging
Trainingen worden aangeboden in dagdelen. Een dagdeel omvat een ochtend van 9:00 tot 13:00 uur, een middag van 13:30 tot 17:00 uur of een avond van 18:30 tot 22:00 uur. Twee aaneengesloten dagdelen omvat een ochtend en een middag van 9:00 tot 17:00 uur of een middag en een avond 14:00 tot 22:00 uur. Tenzij anders is overeengekomen, worden de trainingen verzorgd van 9:00 tot 17:00 uur. Deelnemers dienen zich vóór 9:00 uur te melden bij de receptie van het onder punt drie genoemde adres. Lunch (alleen bij twee aaneengesloten dagdelen), koffie, thee en frisdranken worden door Lead Force aangeboden tenzij anders vermeld in de bevestiging van aanmelding.

Artikel 8.   Aansprakelijkheid
Lead Force is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houdt met (de reis van en naar) de trainingslocatie of met de inhoud van de training. Opdrachtgever vrijwaart Lead Force tegen alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 9.   Studiemateriaal
Werkboeken en/of documentatie die gedurende de training zijn verstrekt mogen, met inachtneming van artikel 10, worden behouden.

Artikel 10.   Eigendomsrecht
Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij Lead Force of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de trainingsinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Lead Force of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 11.   Facturering en betaling
Door Lead Force gehanteerde trainingsprijzen zijn in euro en exclusief BTW. Facturen voor trainingen dienen te zijn voldaan voor aanvang van de betreffende training. Lead Force kan toelating tot een training weigeren indien de verschuldigde kosten niet zijn voldaan.

Artikel 12.   Algemene voorwaarden
Voor zover de onderhavige voorwaarden niet voorzien, zijn op de leveringen en diensten van Lead Force de Algemene Voorwaarden van Lead Force, gedeponeerd onder nummer 4426 bij de Kamer van Koophandel te Breda, te allen tijde van toepassing. De inschrijver verklaart zich door aanmelding voor een training uitdrukkelijk met deze voorwaarden bekend en akkoord.